Algemene voorwaarden (zakelijke verhuur)

• Voor het huren van zalen en andere ruimten in het Zaantheater gelden de door directie van het Zaantheater vastgestelde tarieven, huurmogelijkheden (tijden, dagdelen, diensten en faciliteiten) en voorwaarden.
• De huurder is verplicht het Zaantheater te informeren over de aard, omvang en inhoud van de activiteit.
• Het Zaantheater behoudt zich het recht voor ruimten niet ter beschikking te stellen wanneer doel of strekking van de activiteit daartoe aanleiding geven, zulks ter beoordeling van de directie. Dit kan geschieden na het vastleggen van de huurdatum.
• Na aanvraag tot het huren van zalen of andere ruimten in het Zaantheater wordt door de afdeling events aan de huurder een bevestiging toegezonden met vermelding van de verschuldigde kosten en overige voorwaarden. Na eventuele aanpassing wordt er door het Zaantheater een definitieve offerte toegezonden.
• Een huurovereenkomst is pas van kracht indien de door huurder ondertekende overeenkomst door het Zaantheater is ontvangen.
• Tarieven en huurmogelijkheden worden op aanvraag verstrekt.

• Bij evenementen in de Albert Heijnzaal waarbij de huurder gebruik wenst te maken van rij-en plaats indeling (geplaceerde toegangsbewijzen) dient de kaartverkoop te geschieden via het automatische reserveringssysteem en uitsluitend door medewerkers van het Zaantheater.
• De op-en afbouw van een evenement dient plaatst te vinden binnen de gehuurde periode c.q. dagdelen.
• De bediening van de in het Zaantheater aanwezige appratuur geschiedt uitsluitend door of onder toeziend oog van personeel van het Zaantheater.
• Huurders hebben zonder uitdrukkelijke toestemming van het Zaantheater geen toestemming tot alle dienstruimten.

• Wanneer naar oordeel van de directie van het Zaantheater de huurder door zijn gebruik van de accommodatie dit noodzakelijk heeft gemaakt, worden extra schoonmaakkosten tegen kostprijs in rekening gebracht. Dit gebeurt op basis van de met het schoonmaakbedrijf overeengekomen tarieven.
• Schade, welke door of vanwege de huurder aan het gebouw, de inventaris, toneel, decors etc. wordt toegebracht of door het gebruik is ontstaan, zal door het Zaantheater voor rekening van de huurder worden hersteld.

• Alle horeca-activiteiten zijn exclusief voorbehouden aan het Zaantheater, tenzij schriftelijk van tevoren anders is overeengekomen.
• Tijdens de repetities mag de zaal alleen worden betreden door hen, die daar krachtens hun functie moeten zijn, zoals de regisseur, dirigent e.d. De huurder is verplicht nauwlettend toe te zien op deze bepaling.
• Directie en medewerkers van het Zaantheater die tijdens de activiteit van huurder in functie zijn, hebben te allen tijde toegang tot de gehuurde ruimtes en de activiteit van huurder.
• Voor wat betreft brandveiligheid zijn de van toepassing terzake geldende regels.

Kosten:
• Alle aan de uitvoeringen en voorstellingen verbonden of daarmede in verband staande kosten, zoals auteursrechten, BUMA-rechten, kosten van brandwachten, belastingen en leges, komen voor rekening van de huurder.
• Indien ten gevolge van overmacht of andere onvoorziene oorzaken buiten de schuld van het Zaantheater een vastgestelde activiteit of voorstelling geen doorgang kan vinden of moet worden afgebroken, kan de huurder geen aanspraak maken op schadevergoeding.
• Na afloop van iedere activiteit dienen de kleedkamers binnen een uur geheel ontruimd te zijn. Deze worden dan afgesloten.
• De kosten voor het inhuren van extra materieel zijn voor rekening van huurder. De kosten worden vooraf geoffreerd en doorberekend aan huurder tegen geldende prijzen.
• Indien er langer gebruik wordt gemaakt van de ruimte dan afgesproken, behoudt het Zaantheater zich het recht op basis van nacalculatie personeelskosten en eventuele huur in rekening te brengen. Betreffende bedragen zullen achteraf aan huurder worden gefactureerd.
• Door ondertekening van de huurbevestiging erkent de huurder akkoord te gaan en bekend te zijn met de voorwaarden, welke gelden voor het verhuren en gebruiken van zalen en andere ruimten in het Zaantheater.

Opties:
• Het is mogelijk om maximaal 14 dagen een optie te nemen, Na afloop van die periode vervalt de optie. De verhuur van het Zaantheater wordt van de zijde van het Zaantheater na definitieve reservering bevestigd, onder opgave van verschuldigde kosten.
• Nadere afspraken met betrekking tot een evenement worden in de offerte vastgelegd en vormen een onverbrekelijk deel van de overeenkomst.
• Bij annulering van de overeenkomst zijn de volgende kosten verschuldigd op basis van de volgende termijnen:
– in de periode 01 t/m 04 weken vóór het evenement 80%
– in de periode 05 t/m 08 weken vóór het evenement 60%
– in de periode 09 t/m 16 weken vóór het evenement 40%
– in de periode 17 t/m 24 weken vóór het evenement 20%
– bij calamiteiten (ter beoordeling van het Zaantheater) géén

Verplichtingen van het Zaantheater:
• Het Zaantheater verplicht zich tot het voeren van goed gastheerschap in de dienstverlening tijdens het evenement alsmede de locatie en de overeengekomen apparatuur in goede staat op te leveren. Bij onverhoopte problemen of klachten zal het Zaantheater zich direct inzetten om deze naar tevredenheid van de huurder op te lossen.
• Het Zaantheater is verantwoordelijk voor de interne operationele organisatie tijdens de overeengekomen huurperiode en voor het leveren van voldoende personeel voor de productie en/of de bediening voor de uitvoering van het evenement.
• Het Zaantheater draagt zorg voor de veiligheid van de bezoekers en is eindverantwoordelijk voor de openbare orde.

 

Het Zaantheater houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM omtrent COVID-19 en behoudt zich het recht af te wijken van de Algemene Voorwaarden indien de richtlijnen, of toekomstige wijzigingen hiervan, daartoe aanleiding geven.