Governance Code Cultuur

Het Zaantheater onderschrijft de Governance Code Cultuur en wordt daarom bestuurd door een Raad van Toezicht.

Toezicht is de primaire rol van de Raad van Toezicht. Sterker: daartoe is de raad van toezicht binnen het Zaantheater als orgaan in het leven geroepen.

De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. Daarmee laten de verantwoordelijke bestuurders en toezichthouders aan de buitenwereld zien wat de gangbare standaarden zijn voor goed bestuur in de cultuursector. De code komt niet in de plaats van de eigen verantwoordelijkheid en kritische reflectie binnen organisaties. De code beoogt naast het normatieve kader juist de kritische reflectie binnen en tussen bestuur en toezicht te stimuleren.

Samenstelling van de raad van toezicht of het bestuur
Mevr. T. Dekker, voorzitter
Mevr. F. Renckens-Stenneberg
Dhr. D. Emmer
Mr. dr. H.H. Sieben
Dhr. H. Leenstra

Rooster van aftreden
Het lidmaatschap van de raad van toezicht heeft een maximale duur van 4 jaar. Aftredende leden zijn herbenoembaar doch voor maximaal twee periodes van 4 jaar. Daarna eindigt het lidmaatschap en zijn de leden statutair niet meer herbenoembaar.
2016 – Mevr. F. Renckens
2016 – Mevr. D. van Londen (niet herkiesbaar)
2016 – Mevr. T. Dekker (herkiesbaar vanwege voorzitterschap)
2018 – Dhr. H. Leenstra
2019 – Mr. dr. H.H. Sieben FC (niet herkiesbaar)
2020 - T. Dekker
2020 - F. Renckens-Stenneberg (niet herkiesbaar)
2022 - H. Leenstra (niet herkiesbaar)

Vacatures in de raad van toezicht of bestuur
In vacatures zal de raad van toezicht z.s.m. voorzien. In zijn samenstelling waarborgt de raad van toezicht diversiteit; in het bijzonder heeft hij daarbij aandacht voor leeftijd, etnische achtergrond en geslacht.

Documenten

Document over RvT Zaantheater
Bekijk profiel Rvt Zaantheater
Bekijk de jaarrekening 2015